POLITYKA PRYWATNOŚCI TIPTIP


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  Wyrażenia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie TipTip dostępnym pod adresem internetowym: https://tiptip.com.pl, lub w niniejszej Polityce Prywatności.


  Szanując prywatności Użytkowników Serwisu oraz w celu wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Administrator – TipTip spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 44, 02-001 Warszawa, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane przekazane przez Użytkowników Serwisu są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane.


  Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu lub dokonaniem rejestracji, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.


 2. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ TIPTIP


  W myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Partnera podczas korzystania z Serwisu jest TipTip spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Aleje Jerozolimskie 99 / 44, 02-001 Warszawa. Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ww. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 344).


  Administrator zapewnia Klientom możliwość korzystania ze swojego Serwisu w sposób anonimowy, jednakże w celu skorzystania z Usługi konieczne jest uzupełnienie danych wskazanych przez współpracującego z Administratorem Operatora Płatności. W ramach realizacji Usługi, Administratorowi przekazywane są podane przez Klienta dane, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail.

  Administrator zapewnia Partnerom możliwość korzystania ze swojego Serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do usług i funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem Serwisu w ramach Umowy wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podanie danych przez Partnera jest dobrowolne, przy czym brak podania niektórych danych może uniemożliwić zarejestrowanie się w Serwisie, korzystanie z niektórych usług, otrzymywania powiadomień itp.


  W trakcie rejestracji Administrator poinformuje Partnera, podanie których z wymienionych w formularzu rejestracyjnym danych jest niezbędne do realizacji usług oraz wskaże, które z danych są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na proces rejestracji. W celu realizacji Umowy, Administrator w ramach Serwisu może upublicznić część danych Partnera (np. imię). Użytkownik sam decyduje o tym, które z podanych przez niego danych dodatkowych (np. zdjęcie) będą upublicznione.


  W celu dokonania rejestracji w Serwisie Partner będzie poproszony co najmniej o podanie następujących danych:


  • Loginu oraz hasła;

  • Imienia i nazwiska;

  • Adresu;

  • Adresu e-mail;

  • Narodowości;

  • Daty urodzenia lub numeru PESEL;

  • Numer dokumentu tożsamości;

  • Numeru konta bankowego służącego do odbierania Napiwków.


  Informacje o Partnerze Administrator otrzymuje także od Operatora Płatności –podmiotu, który umożliwia Partnerowi odebranie Napiwku w formie bezgotówkowej. Administrator otrzymuje od Operatora Płatności informację o statusie płatności Napiwku.


  Dodatkowo, Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkowników z Serwisem, funkcjonalnościami i usługami, w tym: informacje dotyczące urządzenia i logowania, tzw. logi systemowe, zawierające datę, czas wizyty i numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki korzystania z Serwisu, ruchu

  do i z poszczególnych witryn. Oprócz realizacji Umowy oraz świadczenia usług przez Administratora, powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu i usług Administratora oraz dostosowywanie ich do potrzeb Partnera i Klienta. Dane zapisane w logach serwera mogą być kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i mogą być wykorzystane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.


  W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta za pośrednictwem innej platformy –weryfikującej i uwierzytelniającej Partnera – Administrator otrzymuje dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Administrator otrzymuje od nich dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.


 3. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH


  Dane Klientów przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

  • Świadczenia Klientom Usługi w ramach Serwisu,

  • odpowiedzi na reklamacje i skargi,

  • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,

  • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez Administratora ,

  • zarządzania systemami teleinformatycznymi,

  • dochodzenie roszczeń.


   Dane Partnerów przetwarzane są w szczególności, w następujących celach:

  • świadczenia usług Partnerom, w ramach Umowy,

  • prowadzenia pomiaru i ulepszania usług,

  • informowania o usługach i funkcjonalnościach Serwisu oraz o usługach innych firm współpracujących z Administratorem,

  • udostępniania w Serwisie przestrzeni reklamowej,

  • prowadzenia marketingu bezpośredniego,

  • wysyłania bezpłatnych powiadomień z informacjami dotyczącymi Administratora, o ile Partner uprzednio wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji promocyjnej od Administratora,

  • odpowiedzi na reklamacje i skargi,

  • zapewnienia zgodności z przepisami prawa, tam gdzie przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych,

  • zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji przez Administratora ,

  • zarządzania systemami teleinformatycznymi,

  • dochodzenie roszczeń.


   W zakresie, w jakim dane osobowe Partnera przetwarzane są w celu ulepszania jakości usług Administratora, przekazywania informacji na temat innych usług Administratora, a także dostarczania w Serwisie treści marketingowych, przeprowadzania badań i analiz dotyczących produktów, usług, skuteczności reklam podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Partnera jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W interesie Administratora jest dostarczanie, ulepszanie swoich usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich Partnerów lub Klientów.


   Strony trzecie mogą mieć dostęp do stron internetowych Administratora w celu zamieszczania na nich własnych kodów, które pozwalają na analizę aktywności Użytkownika w Internecie, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do jego zainteresowań i preferencji, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu zainteresowań i preferencji Użytkownika z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników Internetu (profilowanie).


   W tym zakresie kontrahenci Administratora są administratorami danych osobowych Użytkownika, niezależnymi od Administratora (TipTip sp. z o.o.) i stosuje się do wykonywanego przez nich przetwarzania danych osobowych Użytkownika zasady i obowiązki odpowiadające tym, które zostały opisane w niniejszej Polityce w stosunku do Administratora.


   Partner może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera oraz powiadomień od Administratora. Newsletter oraz powiadomienia mogą zawierać treści dostosowane do zainteresowań Partnera, w oparciu o jego aktywność w Serwisie. Partner w każdym czasie może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez zmianę ustawień w Koncie.


   Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Administratora jest ponadto konieczność zrealizowania Umowy lub świadczenia Usługi, na podstawie których Użytkownik uzyskuje dostęp do usług w ramach Serwisu, a także korzysta z

   funkcjonalności Serwisu. Przetwarzanie części danych osobowych Użytkownika jestniezbędne do wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnegookreślonego w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy orazfinansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 593), w tym poprzezstosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, w rozumieniu ww. ustawy.


 4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH


  Administrator, co do zasady nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do wykonania usług oferowanych przez Administratora.


  Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisów prawa, w szczególności kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów lub praw innych Użytkowników.


  Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikowi (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu). W takich przypadkach Administrator zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest zabezpieczenie danych przez dostępem osób nieuprawnionych.


  Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w Serwisie robotom internetowym, Administrator stosuje mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania Użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu Administrator może ujawnić Google Inc. adres IP komputera Użytkownika.


  Część naszych usługodawców może przechowywać dane Użytkowników poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku Administrator zabezpiecza dane Użytkowników poprzez zawarcie

  z usługodawcami Administratora umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno –amerykańskiego programu Privacy Shield lub innych podstaw transferu danych osobowych.


  Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osób odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych.


 5. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA


  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu.

  1. Prawo dostępu do danych osobowych:

   Na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych. W każdym razie Partner ma dostęp do danych osobowych jakie przekazał Administratorowi poprzez Konto.

  2. Prawo do sprostowania danych osobowych:

   W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdym razie Partner ma możliwość poprawiania swoich danych osobowych poprzez Konto.

  3. Prawo do usunięcia danych osobowych:

   W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

   Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych (np. nieprzesyłania informacji marketingowych) w określonych sytuacjach. Użytkownik może przykładowo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, kiedy wyraża sprzeciw wobec przetwarzania lub kiedy

   kwestionuje poprawność danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania

   Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.

  5. Prawo żądania przeniesienia danych osobowych:

   W określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.

  6. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.


  Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy:

  1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika,

  2. Dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,

  3. Przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec

  Użytkownika, w tym profilowanie.


  Użytkownik może wykonywać swoje uprawnienia wysyłając odpowiednią prośbę drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tiptip.com.pl.


 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


  Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika.


  Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administratora roszczeń w stosunku do Użytkownika.

 7. ZARZĄDZANIE OTWARTYMI SESJAMI - ZAZNACZENIE FUNKCJI „NIE WYLOGOWUJ MNIE”


  Partner podczas procesu logowania może zaznaczyć funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Zaznaczenie tej funkcji sprawia, iż na Urządzenie Partnera zostaje przesłany plik „cookie”, którego zadaniem jest zapamiętanie Użytkownika. Dzięki uruchomieniu tej funkcji Partner nie musi po raz kolejny logować się na urządzeniu po zamknięciu sesji przeglądarki. Ponowne uruchomienie przeglądarki spowoduje, iż Partner odwiedzający Serwis zostanie rozpoznany jako osoba zalogowana. Jeśli Partner korzysta z urządzeń, do których dostęp mają inne osoby, zaleca się niezaznaczanie opcji „nie wylogowuj mnie” i każdorazowe wylogowywanie się z usługi. Należy pamiętać, iż uruchomienie funkcji „Nie wylogowuj mnie” nie jest tożsame z funkcjonalnością oferowaną przez przeglądarki polegającą na zapamiętywaniu przez przeglądarkę loginu i haseł dostępu. Po zastosowaniu opcji „Nie wylogowuj mnie” zapamiętany zostaje stan zalogowania, nie są zaś zapamiętywane hasła dostępu, dzięki czemu jest to bezpieczniejsze z punktu widzenia Partnera.


 8. POLITYKA „COOKIES” I INNYCH MECHANIZMÓW AUTOMATYCZNEGO PRZECHOWYWANIA DANYCH NA URZĄDZENIACH KOŃCOWYCH UŻYTKOWNIKA LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNIE


  W Serwisie stosowane są mechanizmy automatycznego przechowywania danych (mechanizm typu: „cookies”, „Local Storage Object”, „e-Tag”). Są one stosowane w celu lepszego dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Na potrzeby niniejszej polityki mechanizmy automatycznego przechowywania danych będą określane mianem

  „cookies”.


  Pliki „cookies” są to pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Za ich pomocą dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.


  Większość plików „cookies” to tzw. cookies sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia

  końcowego Użytkownika w trakcie ponownego odwiedzania Serwisu - nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.


  Administrator informuje, że podmioty trzecie, w tym niepowiązane kapitałowo z Administratorem, w celu wyświetlania reklam w Serwisie mogą umieszczać w przeglądarkach Użytkowników swoje pliki „cookies”.


  Administrator może korzystać z usług zewnętrznych usługodawców w celu zbierania informacji o aktywności Użytkowników w Serwisie. Podmioty te mogą umieszczać na urządzeniach Użytkowników swoje pliki „cookies”.


  Serwis może wykorzystywać także usługę stron trzecich, dzięki której Administrator uzyskuje zanonimizowane raporty o korzystaniu z Serwisu internetowego oraz skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych. Użytkownik, który nie wyraża zgody na taki sposób monitorowania jego zachowania powinien wyrazić swój sprzeciw, korzystając z narzędzi dostępnych na stronach udostępnianych przez takie podmioty, np.: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ lub http://optout.hit.gemius.pl/removePL.php.


  Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki cookies mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


  Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwiu zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

  Niedokonanie zmian w ustawieniach używanej przeglądarki w zakresie zarządzania pilikami „cookies” spowoduje, iż pliki „cookies” będą umieszczane w sposób automatyczny w urządzeniu końcowym Użytkownika. Brak dokonania przez Użytkownika zmian w ustawieniach przeglądarki skutkujących wyłączeniem przyjmowania plików

  „cookies” i korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Użytkownika na wykorzystanie plików

  „cookies” na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.


  Ze względów bezpieczeństwa zalecane jest korzystanie z najnowszych dostępnych wersji przeglądarek internetowych.


  W przypadku problemów związanych z ustawieniem blokady przyjmowania plików

  „cookies” Użytkownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do Obsługi Klienta, wysyłając zapytanie drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tiptip.com.pl.


 9. WYKORZYSTANIE „COOKIES” W CELACH MARKETINGOWYCH


  Administrator oraz inne podmioty mogą wykorzystywać pliki „cookies” w celach statystycznych w celu mierzenia wyświetleń reklam pojawiających się w Serwisie oraz liczby kliknięć w te reklamy. Pliki „cookies” Administratora oraz innych reklamodawców umożliwiają mierzenie jak często reklamy wyświetlają się Użytkownikowi i jak efektywne są prowadzone kampanie marketingowe. Umożliwia to dostarczanie Użytkownikom korzystającym z Serwisu reklam dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań. To, jakie reklamy mogą interesować Użytkownika ustalane jest na podstawie zachowań Użytkownika w Serwisie oraz sposobu interakcji Użytkownika z treściami dostępnymi w Serwisie.


  Część plików „cookies” umieszczanych w przeglądarkach Użytkowników służy celom marketingowym. Pliki te pozwalają Administratorowi ustalić jakimi treściami Użytkownik może być zainteresowany oraz wyświetlać reklamy w oparciu o te zainteresowania. W ramach Serwisu mogą więc być wyświetlane reklamy w oparciu o zachowania Użytkowników na innych stronach. Przykładowo Użytkownik często odwiedzający strony związane ze sportem może zobaczyć w Serwisie reklamy sprzętu sportowego.

  Dane o aktywności Użytkowników w Serwisie mogą być udostępniane partnerom marketingowym Administratora. W związku z tym, Użytkownik korzystając z innych stron może zobaczyć reklamy wyświetlane w oparciu o aktywność w Serwisie.


  Serwis może wykorzystywać także formę marketingu internetowego polegającą na tzw.

  „retargetowaniu”. Umożliwia to partnerom Administratora wyświetlanie Użytkownikom reklam w oparciu o ich interakcje ze stronami niepowiązanymi z Serwisem. Przykładowo Użytkownik, który na stronie ze meblami nie dokończył zakupu szafy, korzystając z Serwisu może zobaczyć reklamę pochodzącą z tej strony prezentującą produkty, które Użytkownik przeglądał.


  Marketing behawioralny prowadzony w ramach Serwisu nie wiąże się ze zbieraniem danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, czy innych danych pozwalających na przypisanie zachowań Użytkownika do jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania osoby.


  Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec wyświetlania reklam w Serwisie z wykorzystaniem marketingu behawioralnego. Nie spowoduje to jednak niewyświetlania Użytkownikowi reklam w Serwisie, a jedynie brak dostosowania reklam do preferencji i zainteresowań Użytkownika. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec marketingu behawioralnego dostępne jest na stronach internetowych: https://adssettings.google.com/ lub http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/.


 10. LOGI DOSTĘPOWE


  W trakcie korzystania z Serwisu zbierane i analizowane są logi dostępowe z informacjami o numerze IP urządzenia końcowego Użytkownika. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracji Serwisem oraz przy analizach statystycznych interakcji Użytkowników z Serwisem. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobligowany do udostępnienia organom państwa danych podanych przez Partnerów w trakcie rejestracji w Serwisie lub dostarczonych przez Operatora Płatności, a w przypadku Użytkowników niezalogowanych – do podania numeru IP zawartego w logach dostępowych.

 11. USUWANIE APLIKACJI Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH


  Partner, który decyduje się na zainstalowanie na swoim urządzeniu Aplikacji Mobilnej należącej do Administratora, jest informowany o zasadach bezpieczeństwa oraz o sposobie jej funkcjonowania. Instalacja dokonywana jest za zgodą Partnera. Partner może w każdym momencie zrezygnować z używania Aplikacji Mobilnej i dokonać jej deinstalacji. Instalacja i deinstalacja odbywa się w sposób standardowy (natywny) dla danej wersji systemu operacyjnego zainstalowanego na urządzeniu końcowym. W celu deinstalacji Aplikacji Mobilnej z urządzenia końcowego, Partner powinien postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu operacyjnego, z którym działa jego urządzenia mobilne.


 12. ODSYŁACZE DO INNYCH STRON


  Niniejszy dokument odnosi się jedynie do Serwisu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone w Serwisie umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie przejście na strony, których administratorem nie jest Administrator. Zachęcamy do zapoznania się treścią zapisów dotyczących prywatności umieszczonych na stronach, do których prowadzą odwołania.


 13. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE DANE


  Informacje przekazywane przez Użytkowników przetwarzane i przechowywane są z zastosowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnych z wymogami stawianymi przez polskie prawo. Administrator zabezpiecza dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane przetwarzane są w środowisku kontrolowanym przy zachowaniu wysokich standardów ochrony.


  Jednocześnie zwracamy uwagę i rekomendujemy, aby Partnerzy nie udostępniali swoich danych rejestracyjnych osobom trzecim oraz stosowali opcję „wyloguj się” po zakończeniu korzystania z Serwisu.


 14. PRZETWARZANIE DANYCH DZIECI

  Usługi oferowane w ramach Serwisu skierowane są do osób które ukończyły 18 lat. W związku z tym Administrator nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.


 15. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI


  W stopce Serwisu Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności.


 16. KONTAKT ORAZ PRAWO WNIESIENIA SKARGI


Pytania, wnioski i uwagi odnośnie zasad polityki prywatności oraz przetwarzania danych Użytkownika przez Administratora należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@tiptip.com.pl .


W przypadkach, w których Użytkownik nie będzie usatysfakcjonowany odpowiedzią udzieloną przez Administratora lub podjętymi przez niego działaniami, Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.