Regulamin TipTip


§ 1. Postanowienia wstępne


 1. Niniejszy regulamin serwisu internetowego pod nazwą „TipTip” (dalej jako: „Regulamin” lub

  Regulamin TipTip”) określa zasady świadczenia usług przez Administratora – tj. TIPTIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 44, 02-001 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

  m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868988 oraz do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP128/2021, posiadającą numer NIP: 7011004873, REGON: 387561684 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych – w ramach serwisu internetowego pod nazwą „TipTip”, zlokalizowanego pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl i jego rozwinięciami oraz dostępnego za pomocą Aplikacji Mobilnej.


 2. Regulamin TipTip stanowi:

  1. regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 334, ze zm.);

  2. umowę ramową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1907, ze zm.) (zwanej dalej: „Ustawą”) – w stosunku do Partnera.


 3. Regulamin TipTip jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl, przed zawarciem przez niego Umowy, w sposób umożliwiający pozyskanie, utrwalenie oraz odtwarzanie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.


 4. Akceptacja przez Partnera treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym zawarcia przez niego Umowy oraz odebrania Napiwku za pośrednictwem Serwisu. Akceptacja przez Klienta treści Regulaminu jest warunkiem niezbędnym skorzystania z Usługi oraz Zapłaty Napiwku na rzecz Partnera. Powyższych akceptacji Partner i Klient dokonują w drodze odrębnych oświadczeń woli składanych w postaci elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w ramach procesu rejestracji Partnera w Serwisie lub przed skorzystaniem przez Klienta z Usługi.


 5. Oprócz niniejszego Regulaminu, treść Umowy łączącej Partnera z Administratorem oraz zasady korzystania przez Klienta z Usługi wyznaczają warunki podane w trakcie procesu rejestracji Partnera (np. wysokość prowizji) i Wypłaty Napiwku (np. kwota Napiwku), jak również oświadczenia (w tym zgody) złożone przez Użytkownika podczas ww. procesów oraz – stosownie do przypadku –postanowienia zawarte w innych dokumentach, każdorazowo udostępnianych Użytkownikowi w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać.


§ 2. Definicje


Wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie TipTip wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący serwis internetowy pod nazwą „TipTip” (zlokalizowany pod adresem internetowym https://tiptip.com.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest TIPTIP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Aleje Jerozolimskie 99 lok. 44, 02-001 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000868988, oraz do rejestru małych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem MIP128/2021, posiadająca numer NIP: 7011004873, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: kontakt@tiptip.com.pl;

 2. Aplikacja Mobilna – oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu, przeznaczone dla urządzeń mobilnych, takich jak: tablety, telefony komórkowe, smartfony oraz palmtopy, wyposażone w odpowiednie systemy operacyjne;

 3. Dzień Roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy określonych w ustawie o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. ( tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1920, ze zm.);

 4. Klient – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu w celu przekazania Partnerowi Napiwku poprzez

  skorzystanie z Usługi;

 5. Konto – przestrzeń sieciowa Partnera w Serwisie, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu TipTip, z której Partner może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;

 6. Napiwek – ustalana przez Klienta kwota pieniężna, która na podstawie zwyczaju jest dobrowolnie wypłacana Partnerowi przez Klienta w formie bezgotówkowej, dodatkowo do kwoty, którą Klient płaci za otrzymane usługi, towary lub produkty;

 7. Obsługa Serwisu – jednostka w strukturze organizacyjnej Administratora, której zadaniem jest udzielanie Użytkownikom pomocy oraz informacji niezbędnych do korzystania z Serwisu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług i funkcjonalności. Z Obsługą Serwisu można się skontaktować przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@tiptip.com.pl lub przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem internetowym: https://tiptip.com.pl;

 8. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 794, ze zm.);

 9. Partner – pełnoletnia osoba fizyczna, która w ramach działalności zawodowej korzysta z Serwisu oraz zawiera z Administratorem Umowę;

 10. Platformy Sprzętowe – środowiska programistyczne, spełniające wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie oraz posiadające dostęp do Internetu, za pośrednictwem których istnieje możliwość korzystania z Serwisu lub z Aplikacji Mobilnej;

 11. Regulamin / Regulamin TipTip – niniejszy regulamin, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika. Postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili zawarcia przez Partnera Umowy lub Wypłaty Napiwku przez Klienta stanowią jej element składowy;

 12. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym: https://tiptip.com.pl , zarządzany przez Administratora. Poprzez Serwis Administrator umożliwia Klientowi przekazywanie Napiwku w bezgotówkowej formie, zaś Partnerowi – w ramach zawartej Umowy – jego odbieranie;

 13. Umowa – umowa ramowa o usługę płatniczą w rozumieniu Ustawy zawierana na odległość drogą elektroniczną między Administratorem i Partnerem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Partnera usługi polegającej na stałym pośredniczeniu, za wynagrodzeniem, przy pozyskiwaniu oraz odbieraniu Napiwków od Klientów w formie bezgotówkowej. Treść Umowy wyznaczają: (i) warunki podane w trakcie procesu rejestracji (takie jak wysokość prowizji), (ii) treść oświadczeń (w tym zgód) złożonych przez Partnera podczas procesu rejestracji, (iii) postanowienia Regulaminu TipTip oraz – stosownie do przypadku – (iv) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Partnerowi podczas rejestracji lub w trakcie trwania Umowy w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;

 14. Usługa – usługa pośrednictwa w świadczeniu usług w zakresie transakcji płatniczych w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Administratora w ramach

  Serwisu na rzecz Klienta, której przedmiotem jest umożliwienie Zapłaty Napiwku, i która jest usługą świadczoną drogą elektroniczną zdefiniowaną w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 334, ze zm.). Zakres Usługi wyznaczają: (i) treść oświadczeń (w tym zgód) złożonych przez Klienta podczas Zapłaty Napiwku, (ii) postanowienia Regulaminu TipTip oraz – stosownie do przypadku – (iii) postanowienia zawarte w innych dokumentach (np. w warunkach określonej promocji), każdorazowo udostępnianych Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w taki sposób, by mógł się on z nimi zapoznać, jak również je utrwalić oraz odtwarzać;

 15. Ustawa - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jednolity: Dz. U. 2021, poz. 1907, ze zm.);

 16. Użytkownik – Partner lub Klient;

 17. Wizytówka – karta z nadrukowanymi kodami oraz z tokenem NFC Partnera;

 18. Zapłata Napiwku – ogół czynności dokonywanych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu skutkujący przekazaniem Napiwku Partnerowi.


§ 3. Umowy zawierane z Partnerami


 1. Zawarcie przez Partnera Umowy oraz następujące w jego wyniku uzyskanie przez niego dostępu do określonych usług i funkcjonalności Serwisu dopuszczalne jest wyłącznie dla celów związanych z prowadzeniem działalności zawodowej, w ramach której przyjęty jest zwyczaj wręczania i przyjmowania napiwków.


 2. Do zawarcia przez Partnera z Administratorem Umowy niezbędne jest, by Partner:

  1. był pełnoletni w rozumieniu polskiego Kodeksu cywilnego;

  2. dokonał rejestracji w Serwisie zgodnie z § 4 poniżej;

  3. posługiwał się jedną z Platform Sprzętowych umożliwiającą korzystanie z Serwisu, spełniających

   wymagania techniczne, opisane w § 7 poniżej;

  4. zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, innych postanowień Umowy podanych w trakcie procesu rejestracji (w szczególności odnoszących się do wysokości prowizji należnej Administratorowi) oraz ewentualnie innych dokumentów regulujących zawieraną przez niego Umowę (informacje o wszystkich tego typu dokumentach oraz linki do nich – umożliwiające Partnerowi zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem Umowy, ich utrwalenie oraz odtwarzanie

   • są każdorazowo prezentowane Partnerowi w ramach procesu rejestracji lub zawarcia Umowy).


 3. Możliwość zawarcia Umowy może być dodatkowo uzależniona od pozytywnego zweryfikowania przez Administratora urządzeń, którymi posługuje się Partner lub danych przekazanych przez niego w trakcie rejestracji.


 4. Możliwość zawarcia Umowy, jak również korzystania z części usług objętych już zawartą Umową jest uzależniona od posłużenia się w tym celu przez Partnera wybraną Platformą Sprzętową, spośród wymienionych w § 7 Regulaminu.


 5. Po zawarciu Umowy, Administrator wydaje Partnerowi:

  1. unikalny kod alfanumeryczny;

  2. unikalny kod QR;

  3. token NFC

   – poprzez przesłanie wszystkich na adres korespondencyjny Partnera (w formie Wizytówki) oraz

   udostępnienie kodów w Aplikacji Mobilnej.

 6. W wyniku zawarcia Umowy z Administratorem, Partner:

  1. uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu oraz pod warunkiem pozostawania zalogowanym do

   swojego Konta, a także pod warunkiem posługiwania się polskim numerem IP (Internet Protocol)

   • dostęp (tj. możliwość przeglądania lub edytowania) do warunków Umowy, do informacji

    o kwocie odebranych Napiwków, w tym statystyk oraz do swoich danych;

  2. uzyskuje – za pośrednictwem Serwisu, możliwość pozyskiwania oraz odbierania Napiwków od Klientów w sposób bezgotówkowy. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator w powyższym zakresie pełni rolę agenta Partnera. W celu pozyskania Napiwku od Klienta, Partner za pomocą Wizytówki lub Aplikacji Mobilnej musi:

   1. przekazać Klientowi do wpisania w Serwisie unikalny kod alfanumeryczny, albo

   2. udostępnić Klientowi do zeskanowania jego urządzeniem mobilnym (np. telefon) kod QR, albo

   3. udostępnić Klientowi do odebrania jego urządzeniem mobilnym sygnał z tokena NFC, aby za pomocą jednego z nich Klient mógł dokonać Zapłaty Napiwku przy wykorzystaniu własnego urządzenia mobilnego. Podanie przez Partnera któregokolwiek z unikatowych identyfikatorów wymienionych w ust. 6 pkt (ii) lit. a-c jest wystarczające do prawidłowego zainicjowania zlecenia płatniczego przez Klienta. Aby dokonać Zapłaty Napiwku Klient musi mieć możliwość wykonania płatności elektronicznej za pomocą jednej z metod płatności obsługiwanej przez Operatora Płatności. Napiwki pozyskane przez Partnera w ciągu jednego dnia, są w następującym po nim Dniu Roboczym przekazywane Partnerowi przez Operatora Płatności. Kwota Napiwków, którą Partner odbiera za pośrednictwem Operatora Płatności, zostanie pomniejszona o prowizję Administratora i Operatora Płatności w wysokości określonej w załączniku nr 1. do Regulaminu.bez żadnych ograniczeń ilościowych może korzystać z przypisanych mu kodów oraz tokena NFC.


 7. Kwota prowizji, o której mowa w ust. 6 pkt. (ii) powyżej, potrącana jest cyklicznie oraz automatycznie z kwoty Napiwków pozyskanych przez Partnera w ciągu jednego dnia i jest jedyną opłatą należną Administratorowi z tytułu świadczenia usługi płatniczej w ramach Umowy. Potrącenie dokonywane jest przez Operatora Płatności na podstawie oddzielnej umowy z Administratorem, w oparciu o przesłane przez Administratora rozliczenie pozyskanych przez Partnera Napiwków. Operator Płatności, po dokonaniu potrącenia, na podstawie informacji przekazanych mu przez Administratora przekazuje kwotę Napiwków na rachunek bankowy Partnera w Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym Partner pozyskał Napiwki. Partner za pośrednictwem Operatora Płatności odbiera kwotę Napiwków. Kwoty pozyskanych przez Partnera Napiwków przelewane są do momentu wystąpienia wcześniejszej z niżej wymienionych sytuacji:

  1. Partner złoży oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy;

  2. Umowa ulegnie rozwiązaniu z przyczyn wskazanych w Regulaminie;

  3. Partnerowi zostanie zablokowany dostęp do usług objętych Umową na podstawie § 8 niniejszego Regulaminu;

  4. Umowa ulegnie rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia złożonego przez Administratora.


 8. Rachunek bankowy Partnera powinien być obsługiwany przez bank prowadzący działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i być rachunkiem złotówkowym. W przypadku niemożliwości przekazania przez Operatora Płatności kwot Napiwków na rachunek bankowy Partnera z jakichkolwiek przyczyn, Administrator po otrzymaniu stosownej informacji od Operatora Płatności zawiadomi niezwłocznie Partnera za pośrednictwem Serwisu o tej okoliczności oraz o jej przyczynach (jeżeli będą znane). W tej sytuacji Administrator jest ponadto uprawniony do czasowego zablokowania kodów oraz tokena NFC przypisanych Partnerowi.


 9. Ze względu na fakt, iż Partner zawiera Umowę oraz pozyskuje i odbiera Napiwki w ramach swojej działalności zawodowej, prowadzonej we własnym imieniu, a odbierane przez Partnera Napiwki stanowią przychód w myśl przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 1426, ze zm.), Partner jest wyłącznie zobowiązanym do

  rozliczania podatku dochodowego z tytułu odbierania Napiwków, w tym do uiszczania zaliczek na

  podatek dochodowy (o ile obowiązek taki wynika z przepisów prawa).


 10. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.


 11. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług objętych Umową po jej zawarciu. Powyższe może nie mieć zastosowania do niektórych usług lub funkcjonalności, do których dostęp udzielany jest w ściśle określonym czasie lub po spełnieniu dodatkowych warunków.


 12. W danym momencie Partner może mieć zawartą tylko jedną Umowę. Zawarcie przez Partnera

  kolejnej Umowy może nastąpić dopiero po zakończeniu obowiązywania dotychczasowej Umowy.

 13. Partner, może w każdym czasie, bez podania przyczyn, złożyć Administratorowi oświadczenie

  o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie to składa się poprzez:

  1. skorzystanie z przycisku „[Rozwiąż Umowę]” (lub innego o równoważnym znaczeniu, np.

   „Rezygnuję”, „Wyrejestruj”), znajdującego się w ramach Konta w Serwisie, lub

  2. przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie dokumentowej (wiadomość e-mail) na adres Administratora: kontakt@tiptip.com.pl.

   W przypadku prawidłowego złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu, Umowa ulega rozwiązaniu (1) z końcem dnia, w którym Partner skorzystał ze sposobu opisanego w pkt. (i) powyżej, lub (2) w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia przesłania przez Partnera oświadczenia na adres e-mail Administratora, z zachowaniem prawa Partnera do odebrania należnej kwoty Napiwków pozyskanych w okresie od momentu złożenia oświadczenia do momentu rozwiązania Umowy. Z tym też momentem zakończeniu ulega dostęp Partnera do usług objętych Umową. W celu uniknięcia wątpliwości, rozwiązanie Umowy nie powoduje usunięcia Konta Partnera, chyba że Regulamin lub oświadczenie Administratora o rozwiązaniu Umowy stanowi inaczej.


 14. Administrator ma prawo wypowiedzieć Umowę, bez podania przyczyn, z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia liczonym od dnia złożenia Partnerowi skutecznego oświadczenia o wypowiedzeniu. Oświadczenie Administratora o wypowiedzeniu składane jest poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej Partnera. Powyższe uprawnienie Administratora nie ma wpływu na możliwość wcześniejszego rozwiązania Umowy w wyniku zastosowania przez Partnera procedury rezygnacji, opisanej w ust. 13 powyżej.


 15. Umowa ulega rozwiązaniu także w przypadku, o którym mowa w ust. 8 powyżej, jeżeli Partner –w terminie 7 dni od dnia przesłania mu zawiadomienia – nie wskaże innego rachunku bankowego pozwalającego na odbieranie Napiwków lub jeżeli nie umożliwi przekazywania Napiwków na dotychczasowy rachunek bankowy.


 16. Korzystanie przez Partnera z Serwisu na większej liczbie Platform Sprzętowych/przeglądarek internetowych niż dwie jednocześnie stanowi naruszenie przez Partnera niniejszego Regulaminu.


 17. W celu bezpiecznego korzystania z usługi płatniczej w ramach Umowy, jak również bezpiecznego przechowywania unikatowych identyfikatorów wymienionych w ust. 6 pkt (ii) lit. a-c, Administrator zaleca, aby Partner:

  1. nie logował się do Konta na Platformach Sprzętowych należących do osób trzecich;

  2. nie udostępniał osobom trzecim swojego loginu i hasła do Konta;

  3. nie zezwalał osobom trzecim na korzystanie ze swojego Konta w jakimkolwiek celu;

  4. nie użyczał osobom trzecim swojego tokena NFC.

   W sytuacji gdy dojdzie do nieuprawnionego korzystania z Konta przez osobę trzecią lub dokonania transakcji nieautoryzowanych przez Partnera – Partner, w celu podjęcia przez Administratora środków naprawczych, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Administratora kontaktując się z

   Obsługą Serwisu. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy również sytuacji niewykonania lub nienależytego wykonania usługi płatniczej w ramach Umowy. Jeżeli Partner nie dokona powiadomienia powyżej w terminie 13 miesięcy od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Partnera względem Administratora z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcji płatniczych wygasają.


 18. Z zastrzeżeniem ust. 17 zd. ostatnie powyżej, w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej Administrator w porozumieniu z Operatorem Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia nieautoryzowanej transakcji, którą został obciążony rachunek płatnika (Klienta), lub po dniu otrzymania stosownego zgłoszenia, zwraca płatnikowi (Klientowi) kwotę nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku gdy Administrator ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje o tym w formie pisemnej organy powołane do ścigania przestępstw.


 19. W przypadku usunięcia przez Partnera Konta, automatycznemu usunięciu mogą ulec wszystkie informacje dotyczące aktywności Partnera w ramach Serwisu oraz Umowy (w tym w szczególności jego dane oraz historia Napiwków). Usunięcie Konta oznacza równocześnie rozwiązanie Umowy oraz utratę przez Partnera możliwości korzystania z usług objętych Umową, którą zawarł przy wykorzystaniu usuniętego Konta, w szczególności utratę możliwości pozyskiwania i odbierania Napiwków. Późniejsza ponowna rejestracja Konta nie powoduje przywrócenia danych Partnera, ani informacji dot. odebranych Napiwków.


 20. Dostęp oraz możliwość korzystania z usług objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa w przypadku wystąpienia awarii środowiska lub infrastruktury informatycznej, powstałej z przyczyn niezależnych od Administratora i której Administrator nie mógł zapobiec. Administrator dołoży wszelkich starań, by przywrócić możliwość niezakłóconego korzystania z usług objętych Umową w możliwie najkrótszym czasie.


 21. Dostęp oraz możliwość korzystania z usług objętych Umową może być utrudniona lub niemożliwa w związku z okresowo przeprowadzanym, zaplanowanym serwisowaniem środowiska oraz infrastruktury informatycznej. Powyższe czynności są niezbędne dla zachowania odpowiednej jakości świadczenia usług, mają krótkotrwały charakter oraz są przeprowadzane zazwyczaj w godzinach nocnych tak, by maksymalnie zminimalizować niedogodności z nimi związane.


 22. Dostarczanie Partnerowi informacji wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, odbywać się będzie za pośrednictwem Konta lub wiadomością e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Partnera podany podczas procedury rejestracji. W przypadku wystąpienia oszustwa lub podejrzenia jego wystąpienia, jak również wystąpienia zagrożeń dla bezpieczeństwa Serwisu, Konta lub usługi płatniczej w ramach Umowy, Administrator będzie informował Partnera wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 23. W celu uniknięcia wątpliwości, językiem, w jakim zawarta zostaje Umowa, oraz w jakim Partner z Administratorem porozumiewają się w okresie jej obowiązywania, jest język polski.


 24. W okresie obowiązywania Umowy Partner ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia mu jej postanowień oraz informacji określonych w art. 27 Ustawy.


§ 4. Rejestracja i Konto

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna.


 2. Rejestracja jest warunkiem założenia Konta oraz zawarcia Umowy.


 3. Rejestracja następuje poprzez:

  1. zaakceptowanie Regulaminu przez Partnera;

  2. złożenie przez Partnera oświadczenia o zapoznaniu się z treścią polityki prywatności określającej

   zasady przetwarzania danych osobowych udostępnianej Partnerowi podczas rejestracji;

  3. wprowadzenie wskazanych na formularzu danych niezbędnych do rejestracji Konta;


  4. dokonanie przez Administratora pozytywnej weryfikacji tożsamości Partnera na podstawie przesłanego przez niego skanu dokumentu stwierdzającego tożsamość (np. dowodu osobistego, paszportu);

  5. aktywację Konta poprzez kliknięcie przez Partnera w link zamieszczony w wiadomości przesłanej przez Administratora na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej Partnera.


 4. Podczas procedury rejestracji podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dla założenia i autoryzacji Konta w sposób opisany powyżej, niezbędne jest podanie wskazanych w formularzu danych oraz wybór loginu i hasła.


 5. Przesłanie przez Partnera w ramach procedury rejestracji skanu dokumentu stwierdzającego tożsamość, o którym mowa w ust. 3 pkt (v) powyżej, służy wyłącznie zapewnieniu środków bezpieczeństwa finansowego, tj. identyfikacji Partnera oraz weryfikacji jego tożsamości, w myśl przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm.).

 6. Partner może utracić możliwość posługiwania się loginem podanym w formularzu, jeżeli aktywacja Konta nie zostanie dokonana.

 7. Jeden adres e-mail Partnera, może być połączony wyłącznie z jednym Kontem.


 8. Podanie hasła przez Partnera, pomimo pozostawania zalogowanym do Konta, może być konieczne do korzystania z niektórych funkcji Konta (np. zmiany danych).


 9. Partner obowiązany jest chronić swoje Konto, login i hasło oraz nie udostępniać ich innym Partnerom i osobom trzecim.


 10. Partner obowiązany jest powiadomić niezwłocznie Administratora w razie powzięcia wiedzy o tym, że osoba trzecia weszła w posiadanie Konta lub loginu oraz hasła. W przypadku braku powiadomienia, Partner ponosi ryzyko związane z korzystaniem przez osobę trzecią z jego Konta.


 11. Partner, który nie jest stroną obowiązującej Umowy, może w każdej chwili usunąć swoje Konto

  z Serwisu. W tym celu Partner powinien skontaktować się z Administratorem.


 12. Usunięcie Konta powoduje trwałe usunięcie z Serwisu danych Partnera, w tym informacji o kwotach odebranych Napiwków, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących przetwarzania danych osobowych (zawartych m.in. w polityce prywatności) oraz przepisów prawa.

§ 5. Zapłata Napiwku


 1. W ramach Serwisu Administrator świadczy Usługę na rzecz Klientów.


 2. Korzystanie przez Klientów z Usługi dopuszczalne jest wyłącznie dla celów prywatnych, w żaden sposób niepowiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


 3. Klient może korzystać z Usługi przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostępność Serwisu oraz możliwość skorzystania z Usługi przez Klienta przebywającego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być ograniczona w całości lub części.


 4. Świadczona przez Administratora Usługa jest przeznaczona i dotyczy wyłącznie Klienta, który w celu przekazania Napiwku Partnerowi w formie bezgotówkowej korzysta bezpłatnie z Serwisu.


 5. Świadczenie przez Administratora Usługi polega na jednorazowym (tj. niemającym charakteru ciągłego) umożliwieniu Klientowi identyfikacji Partnera w Serwisie poprzez indywidualny kod lub token NFC Partnera, który Partner udostępnia osobiście Klientowi oraz na przekierowaniu Klienta na podstronę Serwisu umożliwiającą wybór kwoty Napiwku, Zapłatę Napiwku oraz przekazanie Napiwku w formie bezgotówkowej za pośrednictwem Operatora Płatności. Usługa uznana jest za wykonaną z chwilą przekierowania Klienta na podstronę Serwisu.


 6. Minimalna kwota Napiwku wynosi 3 zł. Kwota Napiwku nie może jednorazowo przekraczać kwoty

  1.000 zł.

 7. W celu zidentyfikowania Partnera w Serwisie Klient może:

  1. wpisać w Serwisie 4-składnikowy unikalny kod alfanumeryczny przekazany mu przez Partnera, albo

  2. zeskanować swoim urządzeniem mobilnym (np. telefonem) kod QR udostępniony przez

   Partnera, albo

  3. odebrać swoim urządzeniem mobilnym sygnał z tokena NFC udostępniony przez Partnera.


 8. Klient może dokonać Zapłaty Napiwku przy wykorzystaniu Platformy Sprzętowej – urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) umożliwiającego skanowanie kodów QR lub odbieranie sygnału NFC albo innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz zdolnego do wykonania płatności elektronicznej. Aby dokonać Zapłaty Napiwku Klient musi mieć możliwość wykonania płatności elektronicznej za pomocą jednej z metod płatności obsługiwanej przez Operatora Płatności.


 9. Świadczona na rzecz Klienta Usługa jest nieodpłatna – tzn. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty Administratorowi wynagrodzenia za korzystanie z Usługi. Niezależnie od powyższego, Klient akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości oraz – ze względu na Umowę łączącą Administratora z Partnerem – wyraża zgodę na dokonanie potrącenia prowizji Administratora, o której mowa w § 3 ust. 6 pkt. (ii) powyżej, z przekazanej Partnerowi kwoty Napiwku. Zgodnie z § 3 ust. 6 pkt (ii), maksymalnym terminem przekazania Napiwku jest Dzień Roboczy następujący po dniu, w którym Klient dokonał Zapłaty Napiwku – o ile inny termin nie został zastrzeżony przez Operatora Płatności.


 10. Klient odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze do wysokości równowartości w walucie polskiej 50 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji płatniczej, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem:

  1. posłużenia się utraconym przez Klienta albo skradzionym Klientowi instrumentem płatniczym lub

  2. przywłaszczenia instrumentu płatniczego.


§ 6. Prawo odstąpienia


 1. Klient może odstąpić od umowy, której przedmiotem jest korzystanie z Usługi, w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Z odstąpieniem od umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Klienta jakichkolwiek kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi, który zawarł z Administratorem umowę jako konsument, tj. w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na tych samych zasadach co konsument przysługuje także innym podmiotom, do których z mocy prawa stosuje art. 221 Kodeksu cywilnego.

 2. Odstąpienia od ww. umowy Klient dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Administratora.


 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą Administrator wykonał w pełni Usługę, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy. Powyższą zgodę Klient może wyrazić podczas procesu Zapłaty Napiwku w postaci złożenia, w formie elektronicznej, osobnego oświadczenia woli w tym zakresie, następującego poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.


 4. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia przez

  Administratora.


 5. W celu uniknięcia wątpliwości, ze względu na zawodowy charakter, który posiada Umowa dla Partnera, a co wynika z niniejszego Regulaminu, uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie przysługuje Partnerowi.


§ 7. Wymagania techniczne


 1. Możliwość skorzystania przez Użytkownika z Serwisu, w tym zawarcia Umowy przez Partnera oraz skorzystania z Usługi przez Klienta, jak również przekazywania informacji lub dokonywania zgłoszeń zgodnie z Ustawą, jest uzależniona od posługiwania się przez Użytkownika w tych celach komputerem, spełniającym wymaganie techniczne opisane poniżej:

  1. zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 8+, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

   1. Mozilla Firefox;

   2. Opera;

   3. Google Chrome;

   4. Microsoft Edge;

   5. Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0.


 2. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, w tym zawarcia Umowy przez Partnera oraz skorzystania z Usługi przez Klienta, jak również przekazywanie informacji lub dokonywanie zgłoszeń zgodnie z Ustawą, za pośrednictwem urządzeń przenośnych, w których Użytkownik nie wprowadził modyfikacji

  niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. urządzenia następujących wymagań technicznych:

  1. zainstalowana i uruchomiona przeglądarka internetowa dla urządzeń przenośnych;

  2. wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:

   1. najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą;

   2. najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.


 3. Korzystanie przez Partnera z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej na urządzeniach przenośnych, w których Partner nie wprowadził modyfikacji niezgodnych z zaleceniami producenta urządzenia, określonymi w jego szczegółowych warunkach użytkowania oraz warunkach gwarancji, jest możliwe przy spełnieniu przez ww. urządzenia następujących wymagań technicznych:

  1. zainstalowana i uruchomiona przeglądarka internetowa dla urządzeń przenośnych;

  2. wyposażenie w jeden z następujących systemów operacyjnych:

   1. najnowsza aktualna wersja systemu Android, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym https://www.android.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą;

   2. najnowsza aktualna wersja systemu iOS, oficjalnie opublikowana przez producenta systemu (informacje dostępne pod adresem internetowym http://www.apple.com/) lub którakolwiek z dwóch wersji poprzedzających wersję najnowszą.


 4. Partner ma możliwość zawarcia Umowy za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej.


 5. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu. Ani transmisja danych związana z korzystaniem z Serwisu, ani koszty z nią związane nie wchodzą w zakres jakiejkolwiek umowy zawartej z Administratorem i odrębnie obciążają Użytkownika, stosownie do łączącej go umowy z operatorem, z którego usług w tym zakresie korzysta.


 6. Korzystanie z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej oraz urządzeń opisanych w ust. 2 i 3 powyżej, może podlegać dodatkowym warunkom wynikającym z regulaminów i umów dotyczących korzystania z określonych Platform Sprzętowych, wydanych przez dostawców tych Platform Sprzętowych.


 7. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik, korzystanie z Serwisu na Platformach Sprzętowych może być ograniczone lub niemożliwe, a jakość lub szybkość świadczonych usług – w przypadku istnienia/aktywności w ramach ww. środowiska oprogramowania pochodzącego od podmiotów trzecich lub od Użytkownika (w szczególności różnego rodzaju firewalli, programów antywirusowych, blokad, w tym uniemożliwiających wyświetlanie reklam), jego kombinacji lub konfiguracji, mających wpływ na udostępnioną funkcjonalność lub prawidłowe działanie techniczne Serwisu na Platformach Sprzętowych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, może w szczególności okazać się konieczne odinstalowanie określonego oprogramowania ze środowiska informatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub dodanie w jego ramach określonego wyjątku.


 8. Za transmisję danych obejmujących pobranie Aplikacji Mobilnej oraz korzystanie z Serwisu za pomocą Aplikacji Mobilnej może zostać naliczona opłata zgodna z cennikiem operatora GSM, który świadczy usługi telekomunikacyjne dla danego Partnera.

 9. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości działania Serwisu, ale w zakresie wynikającym z właściwości sieci Internet, z której korzysta Użytkownik, Administrator nie gwarantuje nieprzerywanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu oraz możliwości skorzystania z Usługi.


§ 8. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika


 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


 2. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych

  z Regulaminem.


 3. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego,

  Administrator uznaje za niedopuszczalne:

  1. rozpowszechnianie treści pornograficznych;

  2. uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;

  3. przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;

  4. wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych

   z funkcjonowaniem Serwisu;

  5. podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników, działać na ich szkodę, szkodę Administratora lub innych podmiotów trzecich;

  6. publikowanie w Serwisie treści naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

  7. podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci

   i usług telekomunikacyjnych.


 4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu w sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 3 powyżej podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia korzystania z Serwisu, obejmującym:

  1. usunięcie danych przekazanych do Serwisu przez Użytkownika;

  2. zawieszenie wykonywania Umowy poprzez blokadę Konta lub Usługi, w związku z którą doszło

   do naruszenia Regulaminu;

  3. czasowe lub trwałe zablokowanie kodów oraz tokena NFC przypisanych Partnerowi.

  4. rozwiązanie Umowy i trwałe usunięcie Konta z Serwisu.


 5. W przypadku nałożenia sankcji przez Administratora, Użytkownikowi służy reklamacja

  na zasadach przewidzianych Regulaminem.


 6. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Administratorowi szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności Serwisu dla innych Użytkowników, Administrator może dochodzić od takiego Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.

 7. Administrator odblokuje Konto lub zablokowane usługi jeżeli Użytkownik usunął stan naruszenia Regulaminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, z zastrzeżeniem, że ponowna blokada Konta lub usługi ze względu na naruszenie Regulaminu, o którym mowa w ust. 3, będzie nieodwracalna.


 8. Konto może zostać usunięte przez Administratora, co spowoduje trwałe usunięcie

  danych Partnera, jeżeli nastąpi jedno ze wskazanych poniżej zdarzeń:

  1. Partner narusza postanowienia Regulaminu, w sposób, o którym mowa w ust. 3 powyżej;

  2. Partner nie zalogował się ani razu do Serwisu przez okres 12 miesięcy od ostatniego

   zalogowania, chyba że pozyskuje w tym czasie Napiwki za pomocą Wizytówki;

  3. Partner lub osoba trzecia przy pomocy Konta Partnera podejmuje działania, które choćby pośrednio noszą lub mogą nosić znamiona ingerowania w stru ktury Serwisu, do których taki Partner lub osoba trzecia nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Serwisu, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.


§ 9. Ochrona i przetwarzanie Danych Osobowych


 1. Baza Użytkowników podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Administrator.


 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawiera polityka prywatności oraz klauzula informacyjna udostępniana Użytkownikowi.


 3. Przed dokonaniem rejestracji Partner zobowiązany jest do zapoznania się z treścią polityki

prywatności oraz złożenia w tym zakresie oświadczenia.


§ 10. Prawa własności intelektualnej

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do logo Administratora (będącego zarejestrowanym znakiem towarowym), jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Administratorowi.


 2. Materiały będące lub mogące być utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Administratora lub Użytkownika wprowadzającego je do Serwisu.


 3. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i materiałów wprowadzanych przez

  Administratora i udostępnianych w Serwisie dysponuje Administrator.


 4. Zabronione jest bez zgody Administratora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.


 5. Postanowienia ust. 1 – 4 powyżej mają odpowiednie zastosowanie do będących integralną częścią

Serwisu baz danych podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie

baz danych.


§ 11. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Serwisu oraz poszczególnych usług (w tym Usługi) mogą być zgłaszane przez Użytkownika:

  1. na piśmie – poprzez nadanie przesyłki pocztowej w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.);

  2. w postaci elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: kontakt@tiptip.com.pl.


 2. Zgodnie z art. 15b § 1 Ustawy, do rozpatrywania reklamacji składanych przez Użytkownika stosuje się przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2279, ze zm.).


 3. W reklamacji Użytkownik powinien wskazać jej przedmiot, w szczególności opisać usługę lub funkcjonalność, której reklamacja dotyczy, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem (np.: login, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Użytkownika o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.


 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 15 Dni Roboczych od otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Administrator:

  1. wyjaśni przyczynę opóźnienia;

  2. wskaże okoliczności, które muszą zostać ustalone w celu rozpatrzenia sprawy;

  3. określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 35

   Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji.


 5. Administrator powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji przesyłając pisemną odpowiedź na adres korespondencyjny wskazany przez Użytkownika. Na wniosek Użytkownika zawarty w reklamacji, Administrator może dostarczyć odpowiedź pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika.


 6. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie odpowiednio 15 lub 35 Dni Roboczych od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie. Do zachowania terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest wystarczające wysłanie odpowiedzi przed ich upływem, a w przypadku odpowiedzi udzielonych na piśmie - nadanie w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe.


 7. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Użytkownikiem,

  Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez odpowiedzi.


 8. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, a także jej nieuznanie albo pozostawienie bez rozpoznania przez Administratora, nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


 9. Klient, który zawarł z Administratorem umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca

  z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nasz adres poczty elektronicznej to: kontakt@tiptip.com.pl.


 10. Użytkownik może skorzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów z Administratorem wszczynając postępowanie przed Rzecznikiem Finansowym lub Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje dot. sposobu i trybu uzyskania przez Użytkownika szczegółowych informacji o zasadach rozwiązywania sporu przez ww. podmioty uprawnione do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są odpowiednio na stronach:

  1. https://rf.gov.pl/polubowne/ (dla Rzecznika Finansowego);

  2. https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/sad_polubowny_przy_KNF/arbitraz (dla Sądu Polubownego

przy KNF).


§ 12. Odpowiedzialność Administratora


 1. Z zastrzeżeniem art. 44 ust. 2, art. 143 ust. 2 oraz art. 149 Ustawy, Administrator ponosi wobec Partnera odpowiedzialność za prawidłowe przekazanie zlecenia płatniczego Operatorowi Płatności (dostawcy Klienta) zgodnie z art. 56 Ustawy.


 2. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, za którą Administrator nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z ust. 1 powyżej, odpowiedzialność wobec Klienta ponosi dostawca Klienta - w takim przypadku stosuje się art. 144 ust. 2 Ustawy.


 3. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, Administrator podejmuje na wniosek Partnera niezwłoczne starania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia Partnera o ich wyniku, przy czym czynności te są dla odbiorcy bezpłatne.


 4. Odpowiedzialność Administratora określona w niniejszym paragrafie obejmuje także opłaty, którymi został obciążony użytkownik w rezultacie niewykonania lub nienależytego, w tym opóźnionego, wykonania transakcji płatniczej.


§ 13. Nadzór

Działalność Administratora w zakresie świadczenia usług płatniczych podlega nadzorowi sprawowanemu przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie oraz w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2059 ze zm.).


§ 14. Postanowienia końcowe


 1. Regulamin TipTip wchodzi w życie z dniem 13.04.2022 roku.

 2. Prawem właściwym dla wszelkich spraw związanych z Umową, Usługą lub Serwisem, jest prawo polskie. Sąd właściwy rzeczowo oraz miejscowo dla spraw, o których mowa w zdaniu poprzednim, ustalany jest zgodnie z zasadami określonymi w polskim Kodeksie postępowania cywilnego.


 3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Administratora. W przypadku Usług –każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie tylko do Usług świadczonych po podaniu zmienionego Regulaminu do wiadomości Klienta, w szczególności –w ramach procesu Zapłaty Napiwku, podczas którego Klientowi jest prezentowany link do Regulaminu, którego treść Klient akceptuje. W przypadku Umów – każdorazowa zmiana Regulaminu będzie miała zastosowanie także do już obowiązujących Umów pod warunkiem, że Partner – po podaniu mu do wiadomości zmienionego Regulaminu – nie zastosuje procedury rezygnacji z Umowy w terminie 2 miesięcy od dnia przesłania zawiadomienia o zmianie Regulaminu przez Administratora.

Załącznik nr 1. Tabela opłat i prowizji


Lp.

Rodzaj opłaty

Wartość

1

Prowizja stała od kwoty napiwku

5%